WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze strony internetowej cashback.lechia.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszych warunkach korzystania z serwisu. Członków Programu Cashback Lechii Gdańsk obowiązują ponadto zawarte Ogólne Warunki Umów dla Członków Programu Cashback Lechii Gdańsk wraz z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi umowy. Partnerów Handlowych obowiązuje ponadto zawarta z nimi Umowa Partnera Handlowego wraz z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi umowy. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na warunki korzystania z serwisu opisane poniżej. Lyoness zastrzega sobie prawo do dokonania, z ważnych powodów, modyfikacji i uzupełnień w niniejszych warunkach korzystania z serwisu przy czym za takie ważne powody uznaje się w szczególności m.in.: zmiana informacji i ofert zamieszczonych na stronie, zmiany organizacyjne po stronie Lyoness, zmiany systemów informatycznych Lyoness.

Lyoness dołoży wszelkich starań, aby na niniejszej stronie internetowej zawsze były prezentowane aktualne i prawidłowe informacje.

Wszystkie pliki tekstowe i dźwiękowe, animacje, filmy etc. oraz inne elementy tej strony internetowej są chronione prawami autorskimi i bez uprzedniego pisemnego zezwolenia nie mogą być rozpowszechniane ani w całości, ani w częściach, pobierane, modyfikowane, przekierowane na inne strony internetowe, ani też wtórnie wykorzystywane w żadnym celu. W wewnętrznym obszarze plików do pobrania pliki te mogą być wykorzystywane wyłącznie w prywatnym zakresie.

Lyoness zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania kont danych użytkowników serwisu z ważnych powodów m.in działania uczestników niezgodne z OGÓLNYMI WARUNKAMI UMÓW DLA CZŁONKÓW PROGRAMU CASHBACK LECHII GDAŃSK,

Za nielegalne działania lub informacje uzyskane dzięki linkom prowadzącym z tej strony do innych ofert internetowych, a także za treści, które zostaną przekazane przez użytkowników w ramach wymiany informacji i udostępnione w oficjalnych kanałach informacyjnych Lyoness, Lyoness odpowiada jedynie, jeśli miał możliwość zapoznania się z nimi i nie przystąpił niezwłocznie do ich zablokowania lub usunięcia. Lyoness zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia dyskryminujących, niecenzuralnych, nieetycznych lub niezgodnych z prawem treści.

W przypadku dalszych pytań dotyczących Warunków korzystania z serwisu oraz Ogólnych Warunków Umów jesteśmy do dyspozycji:


Lyoness Poland Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 169
40-524 Katowice

Tel. + 48 (0)32 42 881 91
Fax. + 48 (0) 32 353 90 02
E-Mail: service.lechia spam@gohere.go cashback.net

zarejestrowana pod nr KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 954-26-57-008, REGON 241056212
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 PLN


ODPOWIEDZIALNOŚĆ LYONESS

1. Lyoness Europe AG oraz „spółki-córki” (zwane dalej w skrócie „Lyoness”) zobowiązują się z należytą starannością umieszczać informacje na stronie internetowej. Dotyczy to także oferowanych produktów i usług włącznie z opisem produktów, cen lub udostępnianych informacji o Partnerach Handlowych Lyoness. Błędy techniczne oraz konserwacja strony internetowej, a także inne powody ( np. re-launch strony internetowej) mogą wiązać się z krótszymi lub dłuższymi przerwami w dostępie do strony, o których Lyoness będzie informował na bieżąco.

2. Lyoness zastrzega sobie prawo do modyfikacji, z ważnych powodów, strony lub jej elementów,zapowiedzi ofert, ich uzupełniania, usuwania lub częściowego albo całkowitego zablokowania publikacji, przy czym za te ważne powody uznaje się w szczególności m.in. zmianę informacji i ofert zamieszczonych na stronie, zmiany organizacyjne po stronie Lyoness, zmiany systemów informatycznych Lyoness, naruszenie przez użytkownika Serwisu przepisów prawa lub dobrych obyczajów.

3. Lyoness nie ponosi odpowiedzialności za treści witryn, do których prowadzą hyperlinki. Nie gwarantuje ich aktualności, poprawności, kompletności, zgodności z prawem, ani jakości. Jakakolwiek odpowiedzialność z tego tytułu leży po stronie właściciela strony, do której przekierowuje dany link. Lyoness nie ma wpływu na obecne lub przyszłe treści witryn oraz prawa autorskie dotyczące hyperlinków. W związku z tym Lyoness dystansuje się stanowczo od treści wszystkich hyperlinków, które po umieszczeniu zostały zmodyfikowane, a także od wpisów udostępnianych przez użytkowników na forach dyskusyjnych i w listach mailingowych. Stała kontrola treści stron, do których przekierowują linki z wyjątkiem zaistnienia wyraźnych przesłanek, co do naruszenia prawa jest nieuzasadniona, jednak treści takie zostaną niezwłocznie usunięte po otrzymaniu zawiadomienia, jeżeli dojdzie do takich naruszeń prawa.

4. Strona ta może być wykorzystywana jedynie w celach informacyjnych, w zakresie prywatnym i biznesowym. Całkowita treść strony jest chroniona prawami autorskimi. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy treści na stronie są udostępniane odpłatnie, czy też nieodpłatnie. Powielanie, wykorzystywanie, wypożyczanie, udostępnianie, publikacja lub innego rodzaju wykorzystanie jest niedozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody Lyoness, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku prywatnego. Naruszenie tego zakazu może prowadzić do konsekwencji prawnych, w szczególności w przypadku naruszenia przepisów dotyczących znaków towarowych, praw autorskich, przepisów prawa konkurencji. Lyoness stanowczo zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie, prawa do marki oraz użytkowania (prawo użytkowania, pozwolenie na użytkowanie) strony internetowej.

5. Lyoness przykłada dużą wagę do zachowania poufności i ochrony danych osobowych. Jeżeli w ofercie internetowej zachodzi konieczność podania danych osobowych, bądź danych firmowych (e-maile, nazwiska, adresy), ujawnienie ich przez użytkowników następuje na zasadach dobrowolności.

6. Jeśli jedno lub więcej postanowień warunków jest nieważne lub traci moc prawną albo jest niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych warunków zachowują swoją ważność.

Ponadto Lyoness nie ponosi odpowiedzialności za treści tworzone przez użytkowników, publikowane na swojej stronie głównej. Lyoness nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek tych treści. Każdy, kto zamieszcza jakiekolwiek komentarze/oceny na stronie głównej, sam jest odpowiedzialny za dany wpis jako jego autor. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, osoba je naruszająca w pełni zwalnia Lyoness z tytułu szkód i pozwów. Lyoness zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub szkodzą wizerunkowi Lyoness; w tym przypadku nie ma możliwości wniesienia roszczenia względem Lyoness.

* The margin benefits are dependant on the products purchased and the Loyalty Merchant. All hereto information on this website is therefore without guarantee.